BELGE

KIZILBAS ali ÜLGER

B E L G E L E R I N  - T A M A M I

Balaban Aşireti Soy Seceresi kitabındaki önemli belgeleri bire bir buraya aktarıyorum.
Bu belgelerin; Yakın tarihteki önemli politik ittifaklara ışık tutmaktadır.
Bugün Kürt sorunu, Ermeni meselesi, Zaza sorunu ve Alevi Kızılbaş sorununa yönelik demokratik politikaların oluşmasına katkısı olacağı kanısı taşımaktayım.
Demokratikleşme yenilenme ve yeniden yapılanma içinde kendimizle tarihimizle hesaplaşmak için de önemli belgeleri günışığına çıkartmaktadır.

K I Z I L B A Ş  a l i  Ü L G E R

 


Ö N S Ö Z


Sayın Okuyucular... Gençliğimden beri, içimde tarif ve anlamı çok güç bir his beni bildiğimin üstünde geniş bir araştırmaya sevk etmiş oldu. Bu hizmet içinde maddi ve manevi sermayem yok. Fakat yüce Allah'ın ihsan ve lütfuna sığınarak araştırmalarıma başladım. Siz sayın, değerli okurlara surımak üzere, ulaşabildiğim kadar soy ağacımızı zor şartlarda yaptığım çalışmalar sonucu hazırlamış bulunuyorum.Bu araştırmalarıma başlarken, başta Erzincan'ın Balaban Sarıkaya köyünden büyüğümüz, Amcalardan Halil Ağazade Mehmet Ağa Gülşen'in hatıra defterinden, Çayırlı ilçesinin Kaspıkan mezrasından amcamız Mehmet Ağa oğlu Aziz (Ağa) Yılmaz'ın not defterinde ki kaynaktan. Amcam Hüseyin Balaban ve babam Mehmet Balaban'ın bilgilerinden faydalandım. Birinci Cihan Savaşında akrabalarından oluşturduğu Mücahit Alayı'nın Komutanlığını üstlenen, Erzincan'ın Pınarlıkaya köyünden büyüğümüz, amcamız Halil Ağa Zade Gülağa'nın Vatan uğrunda, akrabaları ile birlikte vermiş oldukları mücadele ve savaş ile ilgili yazılar 126157 nolu sayfalarda yer verilmiştir.
Hakka yürüyen büyüklerimizi Rahmetle anıyorum. Bu hizmetle ilgili Gülağa'nın torunu Müslüm Gülşen 55 adet hizmet belgelerini bendenize vermiş olup, elde edilen bilgiler, geleceğe ışık tutan belge ve yardımlarından dolayı Müslüm Gülşen'e, bana aile bireylerinin geçmişi hakkında isimleri aktaran cümle akrabalarıma sonsuz teşekkürlerimi arz ederim.
Mehmet Ali BALABAN

......................................


Alevi bir aşiret olan Balaban Aşireti dışmda, diğer Alevi Aşiretleri çeteler oluşturup Vatan topraklarını Ruslara ve Eımenlere karşı savundular. Balaban Aşireti Reisi Gülağâ nm, Milis Alayı, Kureyşanlı Şahhaydar'ın Milis gücü, Çarekli Mustafa bey ve Şavalanlı Ilyas Mehmet Ağa'nın aşiretlerinin milis güçleri ve Hınıs ile Varto Aşiretleri, bilhassa Hormek Aşireti, Rus işgaline karşı birlikte mücadele verip, vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmaya çalışmışlar.Bu konuda Kurtuluş Savaşında Alevi, Bektaşiler adlı kitabm yazarı Baki Öz'ün 27 ve 28 sahifelerinde, Atatürk ve Aleviler adlı eserin yazarı Cemal Şener'in 56, 57, 58. sahifelerinde Mehmet Şerif Fırat'ın Varto tarihi adlı kitabında ve Cumhuriyet Gazetesi 7 Mart 1991 tarihli dizi yazısında, Bektaşi Mücahidin Alayı Kafkas Cephesinde AleviBektaşiler, Ulusal Savaşından önce Birinci Dünya Savaşı'nda da ülkenin savunmasında ceplerde yerini alımışlardır. Bunlardan biri de Birinci Dünya Savaşı'nda kurulan ve önce Gelibolu, sonra Kafkas Cephesi'ne gönderilen Hacı Bektaş Dergahı Piri Ahınet Cemaleddin Çelebi'nin başında olduğu Bektaşi Mücahidin Alayı'dır. Ahmet Cemaleddin Çelebi, Bizzat bu birliği komuta etmiştir. Bu gönüllü birlik tüm Anadolu ve Rumeli Alevi Bektaşileri ayaklanmaya çağırmıştır. Birlik  Doğu Cephesi'nde savaşa katılmıştır.
Enver Paşa bu birliği cephede denetlemiştir. Rusya'nın bütün cephelerde savaşa son vermesi ile (Bolşevik Devrimi) geri dönülmüştür. Böyle bir birliğin oluşmu, Doğuda bilhassa Alevi yörelerinde milis örgütlenmelerin hızla yayılmasını teşvik etmiştir.Bir çok Alevi ileri gelenleri bu birlikle bağ kurmuş, yardım etmiştir. Doğu Alevileri bu Bektaşi Alayı'nı örnek alarak milisler biçiminde örgütlenmişlerdir. Bu örgütlük Ulusal Kurtuluş Savaşında da devam etmiştir. Doğuda, Kuvayı Milliye'nin çekirdeğini bu oluşum sağlamıştır. Hormek Milis Alayı, Balaban Aşiret Reisi Gülağa'nın Mücahit Alayı, Çarekli Mustafa beyin Alayı, Şavalanlı Aşiret Başkanı Mehmet Ilyas Ağa'nın Alayı ve Kureyşanlı Şah Haydar'ın Milli güçleri Miralay Kazım (Orbay) bey'in buyruğunda savaşı yürütüyorlardı Üçüncü Ordu Kumandanı Mirliva Mehmet Vehip Paşâ nın üçüncü ordusuyla Balaban Aşireti Reisi Gülağa' nın beşyüz kişilik Milisi, Dersim bölgesini savunmayı üstlenince, Dersim Aşiretleri de olayın içine çekilmiş ve Rus ordusuna karşı Pülümür, Dersim dağlannda güçlü bir cephe oluşmuştu. Rus ordusu bu savunma karşısında Dersim'e girememişti.
Balaban Aşireti Reisi Halil Ağa Evlatları; Güllü Bey ve kardeşi Mehmet Ağa'nın Vatan uğrunda akrabaları ile birlikte layık ve sebatkarane vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı bazı belgeler elde edilmiştir.
Mehmet Ali BALABAN

..................

BELGE : (1)


Balaban Aşireti Rüessasına
Fütuvetli Efendiler.
Mashar olduğum atifet Sinei Hazreti hilafiyetnahiden dolayı tebriki mutazammın telgrafnameniz Muhteviyat Ihlas Ayetinden Iktisap memnuniyet olunarak adimei hayriyeleri tekrar kılındı. Gülağa'nın biraderi ile Ismail Ağa'nın mahdumuna ait vak'a neden ibaret ise tavsilatının ve ne netice hasıl olduğunu Iş'arı beyan olunur. 7 Temmuz 1324 ( 1908)
Diyarbekir Valis

 

BELGE : (2)

 

Osmanlı İttihat ve
Terakki Cemiyeti
Erzincan No.: 6
Muhterem Kardeş,
Cemiyetimizin Ittihat Kulübüne aza intihap olundunuz. Kulübün Reis ve azaları ile görüşülerek mübarek Vatanımızın her suretle tealisine müttehiden itidali hamiyet etmenizi bekleriz. Aziz kardeş,
12 Mayıs 1326 ( 1910). Osmanlı Ittihat ve Teraki Cemiyeti Erzincan Kaza Merkeziyesi Resmi Mühür


BELGE : (3)


Muhterem Vatandaşlar,
Vatanı bütün dünya bir araya gelse en son ferdine kadar müdafaa ettiğimizi isbat için teşkil olunan müdefai milli heyetlerinin umum kumandanlığını mücahidi Hürriyet, Enver, Niyazi ve Eyüp Sabri beylerin merkezi umumi kararı ile deruhte ettiklerini umum vatandaşlarımıza tebşir eyleriz.
Kongre kemali muvaffakiyetle bu gece itmami vazife etti, azayı sabıka ipka olunarak merkezi umumi Paris Ataşe militeri Fethi, Istanbul Mebusu Nesimi, Erkanı Harbiye kol ağası Halil, dahiliye nazırısabıkı Talat, Tıp fakültesi Müdürü Ali beylerin ilavesi ile teşkil olundu.
Dün Trablusun (Selam) Nahiyesi Müdüriyetinden, bugün (Derne) Kaymakamı ile Liman Reisinden merkezi umumiye gelen resmi telgrafnamede, Italyâ nın Trablus Istikamından atılan toplarla üç zırhlınm hasara uğradığnı ve Derne'ye alçak Italyan donanması asker çıkarmak için vukua getirdiği, bombardıman ve hücümun merdane defedildiği ve ahali Islamiyenin kuvvei manevi fevkalede yerinde olarak Cenabı Hakka Bala Istinat mukabeleye hazır olduğunu tebşir olunur. Şimdi Derne Kumandanı Nazif beyden alınan telgrafta Italyanın üç zırhlısmın yalnız hasara uğradığı değil, büsbütün yanmış olduğu tebşir olunur.
29 Eylül 1327 ( 1911 )
Osmanlı Ittihat ve Terakki Cemiyeti
Erzincan Idare Hey'eti Müdürü.

 

BELGE : (4)

 

Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,
Muhterem Kardeş,
Usuli dairesinde icra kılınan intihapta müntehibi saniler tarafından intihap bulunup Heyet'i merkeziyeye irsal olunan onbeş zatın esamesinden Heyet'i mezkürece idare azalığına zat alileri tefrik ve tensip edilmiş olduğunuzdan, yarından itibaren işe mübaşeret buyurmaları mercudur.
16 Mart 1328 (1912)
Osmanlı Ittihat ve Terakki Cemiyeti
Erzincan Kulüp Heyet'i Idaresi
Resmi Mühür.

 

BELGE : (5)


TELGRAFNAME
Devleti Aliye'yi Osmaniye Telgraf İdaresi,
Merci : Kemah
Numara : 56
Kelime : 40
Tarih : 24 Mart 1328 ( 1912)
Erzincan'da Balaban Nahiyesi Ağavatından
Gülağaya.
Bir Aşiret Reisine layık Merdane ve sebatkarane hareketinizle isbati esalet eylediğinizden ve hüsnü kabulünüze müzaharetimde ciddi ve samimi mahzuziyetimi takdim eder ve efradı eşayır muhtereminize selam acizin tebliğini rica ederim Azizim. Halet.


BELGE : (6)


Erzincan Mutasarnflığı
Numara : 413
Gülağaya Rifatlu Ağa.
Muhafazayı vatan için uhtelerine terettüp eden vezaifi Hamiyet ve muaveneti ifaya müheyya olduklarıııı her tarafta Iş'ar ve tekrar etmekte bulunan ahaliyü muhterememizin Bulgaristan ve Sırbistan ve Yunanistan ve Karadağ hududunda düşmanlarımızla harp etmekte olan Askeri Osmaniye'nin ayamı şitayeden muhafazai sıhhatları için pamuklu yelek, aba, kalçın, don, gömlek, çorap gibi levazımın müddeti kalipla tedarik ve itasına bizali himmet eylemeleri vilayetten tebliğ buyrulan telgrafnamei Sedaretpenahide emir ve Iş'ar buyurulmasına ve şu sıra da her Osmanlıya terettüp eden vazifeyi vatanperveri pek büyük ve kıymetli bulunduğuna mebni buraca da bizal ianeyi hamiyetzaneye fülen ve lisanen teşvikatta bulunmak üzere dairei Belediyede teşekkül kılınan komisyonda zatı valalarınında bulunması tensip kılınmak hitami muameleye kadar beher gün devam ve ifayı vazifeye ihtimam olunması hasseten rica olunur.
10.Teşrinivvel, 1328 (1212)
Erzincan Mutasarrifi


BELGE : (7)


Muhterem ağamız,
Sizi sevenler sizi arar, bulur. Ben Istanbul'dan geldiğim halde yine sizin gibi muhterem Aşiret ağalarımızı arar bulur, hatınnızı soranz. Bizimle çalişamaya ahdeden erbabı namustan biz uzak yaşamayız. Çünkü sizin fedekarlığınız, himmetiniz, memlekete muhabbetiniz bizce müsellemedir. Bu gün Rumeli gibi zengin topraklarını kalır gibi silah atmadan verenlerle yüz yüze gelmek istiyoruz. Bu mebusan bize bunu emrediyor. Memleketi ne zorluk gördülerde verdiler, bunu anlamak milletin her ferdinin borcu ve vazifesidir. Yer terk etmekle haris böyle bir kaç adam acaba evlerinden bir fakire ekmek verecek kadar insanimidirler. Zanediliyor memleketi verenler eshabı fakire ekmek verecek kadar insani midirler. Zannediliyor memleketi verenler eshabı faknı ihtiyaca tekme vurmaktan lezzet duyarlar. Devletin idaresini kendilerine teslim edenlerle teslim alanların mahşerde cezalann Allah Zülcelal verecek dünya cezalarını da bizim göndereceğimiz mebuslar tayin edecek. Bizim Erzincan'dan çıkaracağımız Mebus Halet beydir. Siz Halet beyi seversiniz. Ge çen senede halet bey için çok şalıştınız. Bu sene de çalışacağınızı ümit ederiz. Kendisi Ittihat ve Terakki için canını verenlerdendir. Biz Ittihatcılar Edirne'nin Camilerini, Medreselerini ve müslümlanlarını kurtarmakla iftihar ederiz. Bu ihtihapta muvaffak olursak inşallah Rumeliye yine gitmek ümidini Allah'tan kesmiyoruz. Şimdi gemi almakla meşgulüz. lnşallah köpek Yunanla boy ölçüşeceğiz. Sizden cevap bekliyorum. Baki afiyetinizi Cenabı Haktan temenni ve niyaz ederim.
28. Teşrini Sani. 1329 (1913)
Erzurum Ittihat ve Teraki Cemiyeti
Erzurum ve Van Vilayetleri Müfettişi İmza Hilmi.


BELGE : (8)


Muhterem Ağam,
Mektubunuzu aldım, size çok teşekkür ederim. Devlet sizin gibi namuslu Aşiret ağalarının gayretine itimat eder. Siz bu memleketin cidden hadimlerindensiniz. Bu güne kadar hepimizin bahusus bizim çok noksanlarımız çok kusurlarımız oldu. Hazreti Musa'yı çocuk iken Mısır Padişahının emri ile Peygameber olması memul çocuklarm hepsini öldürüyorlardı.
Hazreti Musa'yı annesi sandık içine koydu, denize attı. Fravunun karısı kendisini denizden kurtardı. Bu çocuğu imtihan için önüne iki tabak koydular. Birinin içinde altın, diğerinin içinde ateş vardı. Hazreti Musa elini altına uzatmak üzere iken Cebrail kanadı ile çocuğun koluna dokunarak ateşe sevk etti. Musa Aleyhisselam ateşi aldı ağzına götürdü hem eli ve hem de dili yandı. Işte şimdiye kadar bizde bu hikaye gibi gün geçirdik. Anadolumuzda sakin sevgili insanlarımızı kurtaracağız. Zannı ile elimizi ateşe uzattık, her tarafımız yandı. Ne el nede dil kaldı. Fakat artık fena yandık; birbirimize bakmazsak halimizin ne olacağını anladık. Inşallah bundan sonra birbirimizi himaye edeceğiz. Sizi rahatsız ettim. halet bey kardeşimiz hakkındaki noktai nazarınıza teşekkür ederim. Allah sizi utandırmasın. Baki size ve namuskar ağalarımızın hepsine arzı ihtiram eder ve sevimli mektubunuzu her vakit beklerim. Gülağam,
19. Kanun Evvel, 1329 ( 1913)
Ittihat ve Teraki Cemiyeti Erzurum
Müfettişi Hilmi.


BELGE : (9)


10790 / 378 Mahrem ve Müstaceldir
Ulukışla'dan, Sivas tatikile onaltıbin nefer, dört bin hayvan ve Diyarbekir'den Harput tarikile onaltıbin nefer, dörtbin hayvandan mürekep kuvvetler alay alay Erzincan'dan geçerek Erzurum'a gidecektir ve diğer kuvvetler gibi birinci konak Ciminin Pişkidağ, Kertağ, Keleriç, Piteriç ve civar karası ve ikinci konak Dalav hanı, Şavşek ve diğer karye olacaktır. Bunların yevmi iaşeleri için menzil nokta kumandanlığından gösterilen hesap ve ihtiyaca nazaran nahiyenize mürettep miktar ile vakit meyanında sevk ve ihzar edeceğiniz mahal zirde gösterilmiştir. Bu kuvvetlere sıcak yemek yedirilerek iaşelerinin temini ve hayvanatlarma iyi bakılması aksi takdirde tebligatı icra etmeyenlerin divani harpce tecziyesi Vilayetin emir ve Iş'arı iktizasındandır. Bu miktarın Aşardan emanet veya mültezim yedinde ve ahali uhtasında bulunan kısımlardan ve ademi kifayesi suretinde köylerin müdhir anbarlarında ve müdhir ambarlar olmadığı halde köylünün kudret ve isnitama göre şahıs tertip yapılarak tekalüfü harbi suretile tedarik edilip mezkür mahellere sevkile seria idharat yapılması ve ikamet edeceği yerlerin ihsar kılınması ehemmiyetle tebliğ ve bir hafta zarfında idhar'et vakıanın ikmal edildiği cevabına şiddetle intizar olunur.
06 Kanuni Sani 1330 ( 1914)
Erzincan Mutasarrıfı
Nahiye Hissesi
Ekmek
Arpa 15000 K. Onbeşbin Kıya
Saman 30000 K Otuzbin Kıya
Peksimet 25000. K Yirmibeşbin
Bulğur 5000 K. Beşbin Kıya
Et 3000 K. Üçbin Kıya
Yağ 250 K Ikiyüzelli. Kıya
Tuz 100 K. Yüz K. Kıya
Başköy Nahiyesi de tertibini bu mevkilere getirecektir. Ona göre takibat lazımdır.


BELGE : (10)


Kardeşim Gülağa,
Erzincan'dan aynldıktan sonra aşiretiniz tarafından pek güzel bir istikbal gördük ve hepimiz fevkalade memnun kaldık. Erıincan'da görüştüğümüz meselenin zamanı gelmek üzeredir.
Orada sizden fazla adam istemek üzere konuştuk isede, bu gün o kadar kuvvetli olmağa lüzum görmüyoruz. Yalnız sizden Elli yiğit isteyeceğim, orada da söylediğim gibi bu gelen atlılan ve yahut piyadeleri kendi elinle seçersen burada kendilerinin her türlü istirahatlarını hazırlayacağım ve sizin aşiretin adamlan olduğu için fevkalade teshilat göstereceğim. Seçeceğin adamların gençliğine orta yaşta olmasına bakma, memleket ve milleti için seve seve ölecek kadar metin ve azimli olsunlar. Bu eşhası tefrik eder. Ve sizden gelecek ilk haber üzerine yola çıkarırsınız. Bizde hazırlanmak ve yerlerimize gitmek üzereyiz. Yalnız sen hazırla ve hazırladığını Bahattin Şakir beyefendi hazretlerine haber ver.
Şimdilik arzu ihtiram ile gözlerini öperim kardeşim. Bahattin beyefendi hazretleri de selamı mahsus ederler. 23 Ağustos 1330 (1914)
Ittihat ve Teraki Cemiyeti
Erzrum Müfettişi Hilmi


BELGE : (11)


Elaziz :
Erzincan P T.T Damgası
530 / 80 Telgraf, 8/ H. 7/15 sıra.
Erzincan'da mücahidiyn yeknasiye tabur kumandan vekili i; Halil Ağa zade Gülağa'ya,
Telgarafınızdan fevkalade memnun kaldım. Çanakkale muzafferiyeti gibi harikalar gösteren Osmanlılar Kürtlük, Türklük, Araplık kahramanlıklarının Celadetleri ile iftihar ' ediyoruz. Kafkas cephesinde ve kürt ile Türklüğün en bol bulunduğu bir mıntıkada alçak Rusların ezemeyecek, tepelemeyecek derecede bir celadet göstermeyecek olursak erkek gibi muhafaza edemediğimiz memleketimizde kan gibi ağlamak ve Çanakkale kahramanlarına karşı misin ve zelil bir mevkide kalmağa mahküm oluruz.
Dersimlilere lazım gelen tebligat ve vikayayı yaptım, .,ğ.eğ onlarmda sizin gibi fedekarlik göstereceklerine kaniyim. Haydı var olunuz. Şeref ve Celadetinizle namus ve haysiyetinizle ğ ğ alçak moskoflarında İngiliz ve Fransızlar gibi kafalarına ezerek r'Osmanlılığın en büyük rüknü olan kürtlük şerefini de Ala ediniz. Muhterem hemşehrilerim,
8. Kanuni Sani 1331 (1915)
Elaziz Valisi Sabit.


BELGE : (12)


Üçüncü Ordu Humayunu
Kumandanlığı Başlık
Damgası: 2/1 / 1332
Visikadır
Hamili Vesika Gül Ağa Yirmi nefer maiyet devriye vazifesini ifa ederek iıran ve bakayanın cem'i ve istihsaline, yollarda vazifei asayışın temin ve istikrarına memurdur. Müracaatı halinde muvanet edilmesi muktezidir.
2 Mart 1332 (1916)
3. Ordu Kumandanı
Mirliva Mehmet Vehip


BELGE : (13)


Erzincan Mutasarnflığı
Tahrirat Müdüriyeti
Balaban Aşireti Resi Gülağaya,
Selepur Nahiyesi Müdüriyetine Memuriyetiniz tensip ve icra ve Muhasebei Maliye tebligat ifa etmekle Müdüriyete ait vezaifin hüsnü ifasına sarfı himmet etmerıizi beyan ederirn 3 Mart 1332 ( 1932)
Erzurum Valisi
Imza okunmadı.


BELGE : (14)


Gülali Bey'e,
Sabahleyin bildirdiğim emir mücibince 20 piyadenin maiyetinizde ki iki süvariye teslimen emrin vurudiyle beraber
Ciğergöhte Kolordu karargahına gönderilmesi ve hareketlerinin Iş'arı ehemmiyetle tebliğ olunur.
3 Mart 1332 (1916)
85. alay Kumandanı
Binbaşı Fazıl.


BELGE : (15)


Hınzoru: 305
Gülabi Ağa Zade Halil Ağa oğlu Mehmet,
Balada künyesi muharrer nefer Selepur Nahiyesi Müdürü Gülağa maiyetinde devriye vazifesine mükellef olarak firar ve bakayanın derdest ve cemine çalışmak üzere Dokuzuncu Kol Ordu Ahzı Asker Riyasetinin 31 Mart 1332 tarih ve 375 numaralı emri alilerinde karar takibinde bulunacağından kimseler tarafından mümünaat olunmaması için Yirmi dokuzuncu Fırka Kumandanlığı vekaletinin 31 Mart 1332 tarih emri üzerine işbu vesika merkum yedine verilmiştir.
31 Mart 1332 ( 1916)
Askerlik Şubesi Mühürü
Imza Tevfik.


BELGE : (16)


375
29 Ahzı Askeri Riyasetine,
Gülağa'nın vesikasında bahs ederek ibraz etmiş olduğu defterdeki 20 nefere vesika verilmesi lazımdır.
31 Mart 1332 (1916)
Miralay Mehmet Vehip.


BELGE : (17)


Gülabi Bey’e
Fırka kumandanı bey mıntıkayı dolaşmak üzere buraya geleceğini bildiriyor ve zatialinizinde şimdi alay karargahına gelmenizi emrediyorlar. Hamili varaka ile hemen alay karargahına geliniz efendim.
3.4.1332 ( 1916) 85.
Yaver.


BELGE : (18)


Gül Ali Bey'e,
Dün gece Aşiretiniz tarafından düşmana baskın yapıldığı haber alındı. Baskınyapmak için bir taraftan emir alınnıışmıdır, bununla beraber baskın neticesinin neye mebni olduğunun Iş'an,
6.4.1332 (1916).
85.k. Binbaşı Fazlı


BELGE : (19)


Balaban Aşireti Reisi Gül Ali Bey'e,
Sahra toplarının lüzumunda ilaldı köyüne gitmesini temin için 2100 rakımli Tepeden Reşonun Komu, Dersimlinin Komu ve Ilaldı istikametinden geçen yolu taşla işaretlemek ve bu husus bir an evvel temin üzere muayeti alinizden elli kadar nefer'in yann bu hususta memur edilerek Alay 85. Karargahı civarına alessebah gönderilmesi Fırka Kumandanı beyin emirleri iktizasmdandır. Mezkür efrat topçu Mülazımı Mehmet Efendiye müracaat edeceklerdir.
Topçu Mevkünden 8 Nisan 1332 (1916)
29 Topçu K. Binbaşı Fazlı


BELGE : (20)


Taburlar Komutanlığına,
Taali Lazistan mıntıkasından 8/9 gecesi harekat taaruziye'ye iptidar eden ordumuz akşamı mezkür gece Bayburt'un 34 Km. kadar şimali garbisindeki Limosuyu Hanlarının 10 Km. kadar Şimal ve şimali Şarkisinde ki düşman muvaziyetinin Arpalı ve Güneki Kariyeleri arasındaki en müstahkemnikamı istinadiyesinde süngü hücumu ile huruç eylemiş ve düşmanın mekruhen Sultan Murat Hanlan ve Macur dağı hattı istikametinde Şimale doğru çekilmekte bulunmuş ve düşmandan bir makineli tüfek ve haylı esir alınmıştır.
Keyfiyetin efradı askeriyeye varıncaya kadar tamim ve tebliği beyan olunur. 9.4.1332
29 Fırka K.
Kaymakam Bahattin.


BELGE : (21)


85. Alay Kumandanlığına, Dünkü tamime zeyildir.
Lazistan cephesinde 9.4.1332 günü saat 3'ten itibaren taaruza geçen ordumuzun cepheyi taaruzunun Bayburt Şimalindeki Soğanlı dağlannın 10 Km. kadar Şimalindeki 2122 rakımlı tepeden başlayarak Garbe doğru Limon Hanlan Şimalindeki Arpalı Kariyesi ve daha garbındaki Madur dağı Gülaşa Karyesi ve Gümüşlü Hanı hattında bulunmaktadır. Bu hat üzerindeki düşman mevaü istihkamesi en şehit süngü hücumlan ile zaptedilmiş ve dün akşama kadar devam eäen muharebe neticesinde düşman'ın beşi zai olmak üzere 500 esir ve teferruatı tamam iki makineli tüfek ve iki çadırlı ordugah ve bir çok teçhizat ve levazım iaşe itinam olunmuştur. ve 9/10 gecesi dahili Şimali Karadeniz sahiline doğru Ordumuz taaruzuna devam etmekte bulunulmuştur.


BELGE : (22)


Taburlar kumandanlıklanna,
Keyfiyeti bütün efradın anlayacakları surette tefsir ve tebliği ve Kolordu kumarıdanlığının emir ve arzu buyurulduğv vesile bu gece ihtima muvazünde ateşler yakılarak ayıca oyunlarla ve çalgı ve şarkılarla ilanı sürur ve şaduman ettirilmesi tebliğ olunur.
Pelegöz : 10.04.1332
85. K.Namına Mehmet Nuri.


BELGE : (23)


Gül Ali Bey'e,
A.7 Sonra da düşman'ın tahminen 100 kadar piyadesinin çiftliğin Şimalindeki dereden çıkarak elli kadannın cadde üzerindeki siperlere ve mütebakisinin de ve kayaliğın üzerinde bulunan düzlükteki siperlere girdiği alınan rapor üzerine anlaşılmıştır.
Şu rapora nazaran düşmanın da Cephenize baskın yapması ihtimaline mebni son derece müteyakkız ve müdürane hareket etmeniz sureti katiyede matluptur. 13.04.1332
85. K. Binbaşı Fazıl.


BELGE : (24)


Pelegöz :
17.04.1332
Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,
Fırkanın işgal ettiği mıntıkanın gerisindeki köylerde ihtifa eden asker çağmdaki estanı erbabı tahri kolları tarafından derdest edilerek kolorduya ve ordanda Erzincan'a sevk edilmektediı: Mahiyetinizdeki mücahitlerin muıtıkanız haricine vesikasız gitmemeleri ve aksi takdirde giden olursa hiç bir mazeret kabul edilmeyerek derdest olunacaklarının bütün ruhesa ve efradına tembihan rnükerere de bulunmanız beyan olunur.
29. Fırka Kumandanı
Kaymakam Bahattin.


BELGE : (25)


Palanur Mıntıkası: 19.04.1332
Balaban Aşireti Riyasetine,
17.04.1332 günü Balaban aşireti mıntıkasına iltica eden şüpheli şahısın yanındaki diğer iki refiklerinin ileri karakol hattımız civarında kayıp oldukları bildirilmekte ve nerede kaldıkları anlaşılmamakta olduğundan bunlar ya Rus ileri karakollanna geçerken Ruslar tarafından tevkif edilmişlerdir. Veyahut götürülmeden mıntıkanız dahilindeki köylerden birinde ihtifa etmişlerdir. Veya 28 mıntıkasına geçmişlerdir. Herhalde bunlar hakkında tahkikat ve takibat icrası ile neticesinin beyanı matluptur.
29. Fırka K. İmza: Bahattin.


BELGE : (26)


Mücahidin Kumandanlığına,
1 Ordumuzun şu sıralardaki evhali harekatına dair düşmanın istihsali malümatına meydan verilmemesi ve yapılacak bir harekatın düşmandan mestur tutulması lazımdır. Bundan başka cephemizdek düşman kuvveetlerinin tesbitini ve yapmak isteyeceği her nevi tesebüssata karşı elde bulunan muvazai asliyenin katiyen müdafa ve muhaazası pek mühimdir.
2 Düşman cihatinden gelenlerin her kim olursa olsun efrattan hiç birisi ile ihtilam ettirilmeyerek gözleri bağlı bulunduğu halde mufasal jurnalları ile alaya gönderilecektir.
3 Düşmanla mülakat katiyen rnatluptur. Düşman tarafına Düşman tarafına geçrneye teşebüs edenler veya görülenler derhal itlaf edilecektir.
4 Cephedeki kitaatımız 20.04.1332 günü düşmana yaptıkları bir baskın neticesinde iki makinalı tüfek ile ikisi bizim ve dördü Rus olrnak üzere altı cebel topunun düşmandan itina edildiği Kolordu Kumandanliğından bildirilmekte beraber umumi efrada tebliği 21.04.1332
85. K. Binbaşı Fazıl.


BELGE : (27)


Mücahildin Kumandani Ali Bey'e 23.04.1332
1 Düşman bu gün 2550 rakımlı tepe ve Fırkamız sağ
cenahında faaliyet ve hilafı muhtat usul isar etmiştir.
2 Kolordumuz bu gece fevkalade müteyakkız bulunacak ve düşmanın her türlü teşebbüsatını azemi şiddet ve matanetle karşılayacak ve lütuvehakla akim bırakacaktır.
3 Ileri hatta bulunan kıtaattin behemahal uyanık bulunması ve ihtiyattaki kuveetlerin bihakkı muaneviye ile uyacaktır.
4 Ileri karakollar her zamandan ziyade müterkip ve müteyakız bulunacaklar ve devriyeler vasıtası ile kontrol edilecektir.
5 Ordunun seyir cephelerinde ceriyan etmekte olan ve kai mühümme esnasında fırkamız ve Alayımız bilumum zabitan ve efradmın azami derecede müteyakkız bulunmalan ve faaliyet ibraz etmelerini eser cihet isterim.
6 Düşmanın teşebüssat ve en ufak bir hareketi halinde emir beklemeksizin 2, 3 fahri ve bir nizamiye zabit kumandasında 100 neferin Alay karargahın bulunduğu mattalle dikikat fevt etmeksizin ihtiyat olmak üzere hemen göndereceksiniz. ve gelen zabit derhal bana geldiklerinibildirecektir.
7 Bu emri alır almaz icap eden mahallere evamiri lazimeyi veriniz. Vürudu: 23/24 Saat 3.4.1332
85. A.K. Binbaşı Fazıl.

BELGE : (28)


Gülağa Bey'e,
Şimdi Fırka Kumandanını görmek üzere Pelegöz Kariyesine bizzat gidiniz ve görünüz.
85. A.K.
Binbaşı Mehmet Nuri.

BELGE : (29)

27.04.1332
Mücahidin Kumandanlığına,
Alay Kuzveren sırtlarma çekilecektir. Askerinizi topladıktaıı sora sağ cenahinızda bulunan istihkam taburu çekildikten sonra istihkam taburunu takiben Elaldı tariki ile kuzveren sırtlanna geliniz.
85. A.K. Binbaşı Fazıl.

BELGE : (30)

Şube :1 Ordu Karargahı:
Kısım : 2 , 30 Şubat 1332
Selepur Nahiyesi Müdürü Gül Ağaya,
BalabanAşiretine mensup efradı cem ve celbine tarafımdan mezunsunuz. Bu hususta size Mümanaat olunmamasını Dokuzuncu Kolordu Ahzı Asker Riyasetine yazdım.
Üçüncü Ordu Kumandanı
Miriva Mehmet Vehip

BELGE : (31)

3. Ordu Humayunu
Kumandanlığı Başlık
Damgası: 8.03.1332
Balaban Aşireti Reisi Halil Ağa Zade Gül Ağa'ya,
Mahsusen ihdayı selam eylerim. Allahın lütuf ve keremile önümüzdeki Cuma günü düşmana taaruz edeceğimiz'den, eli silah tutan cesurve cengaver aşirtenizle birlikte Perşemb veyahut Çarşamba günü Fem'e geliniz. Ben orda sizlere intizş ediyorum. 8 Mayıs 1332
Üçüncü Ordu Komutanı
Mirliva Mehmet Vehip.

BELGE : (32)

Gönüllü Reis Gülbey'e,
Düşman ilerledikçe mukavemet ile mevkünde sebat etmek ' gayret ediniz, hemde düşman ahvalini tarasut ile elde edeceğin malümatı da bildirmeye himmet buyurunuz. Biz alacağım emir üzerirıe hareket edeceğiz. Bittabi muntazır olduğumı emirden sizi de haberdar edeceğiz.
18. Mayıs 1332 (1916)
4/2 Alay Komutanı Kıdemli Yüzbaşı

BELGE : (33)

TELGRAF
Tarih :25.05.1332
Numara : 4495/ 38
Elaziz alındığı tarih 25.05.1332.
Ovacık kaymakamı vasıtası ile Balaban Aşireti Reisi ( Ağa'ya bu tarafa hareket edecek olursanız Kemah'tan ar gelen vesair bütün Kemahlıları kaiılenizle bareber muhal sureti ile getirmeniz tavsiye olunur.
Elaziz Valisi Sabit.

BELGE : (34)

Numara:73
Selepur Nahiyesi Müdürlüğüne
Müdür Efendi,
Büro kayıtlanna nazaran Mayıs ayı zarfında Liva vesait hususiyesi ile muhtelif istikametlerden bir milyon dört yüz seksen üç bin beş yüz kırk sekiz ve menzil vasiti ile üç yüz yetmiş beş bin yüz altmış bir ki Cem'an iki milyon altı yüz otuz beş bin kilo erzak nakliye edilmiştir. Bu hizmet mebrure ahalinin fedakarlığına inziman eden Rufkamın gayret Vatan pervanelerinden münhasır olmakla bilhassa beyanı şükran eder ve sevgili ordumuzun temini iaşesi için Haziran ayı zarfında bu miktarı tezyide inşallah muvaffakiyet hasıl olacağırıı ümit eylerim. 8 Haziran 1332. Erzincan Mutasarnfı
İmza Ahmet Fuat.

BELGE : (35)

Balaban Aşireti Mücahidininden Erzincan Sancağının
Hınzuri Karyesinden Halil Ağa Zade Mehmet
29. Fıkraya merbut mücahid takımından Erzurum Vilayetinin Erzincan Merkez kazasından Halil Ağa zade Mehmet, Devleti Aliyeyi Osmanye Rus muharebesinde ibraz eylediği secaat ve gayretine mebni Muharebe Madalyası ile taltif olunduğunu mübeyyin işbu vesika ita kılınmıştır.
12 Haziran 1332 (1916)
Dokuzuncu Kolordu Kumandanı
İmza

BELGE (36)

Balaban Aşireti Reisi Ali Bey'e,
Refakatmızda bulunan zabit vekili Emin Efendi'nin hasbE lüzum Tabura alınmasına mecburiyet bulunduğundan onu yerine Edip Efendi gönderilmiştir. Mümaileyhiminde hüsn suretle istihdamı rica olunur.
23 Haziran 1332 ( 1916)
85. alay 3. Tabur K.lığı
Binbaşı Nuri.

BELGE : (37)

Muhterem Gülağa,
Mektubunu aldım, Maiyetinizle yaptığınız fedakaranE muharebattan dolayı son derece memnun ve düşmanın şı günlerde yaptığı baskın ve taaruzlar sizi kattiyen müteessi: etmesin. Bir kaç güne kadar gelecek mühim kuvvetlerimizlE düşmanı yine inşallah tard edeceğiz. Müsteri olunuz Senin şimdilik mücahidin başından aynlmanı muvafıl görmüyonım. Bir hafta daha sabır ediniz. sonra sizi burayş aldıracağım. Cümlenizi gözlerinden öper ve selamı mahsu; eylerim.
29 Haziran 1332 (1916)
Ordu kumandanı Mehmet Vehip

BELGE : (38)

Üçüncü Ordu kumandanlığı
Adet Hamili Vesika Gül Ağa Ailesinin Divrikte yerleştirildikten sonra nezdime azimet edeceğinden yolda bütün memureyin askeriye ve Mülkiye tarafından teshilat ibrazı lazımdır.
6 Temmuz 1332 ( 1916)
3. Ordu Kumandanı
Mirliva Mehmet Vehip

BELGE : (39)

Ovacıkta Gül Ağa'ya
Öteden beri avı avlamak sebatı ile hizmet etmiş Ovacık ağalannın hududa gelen avı avlamak için mütefikan hareket arıusunu göstermekte olanlardan dolayı sizinde orada beraberce çalişmanız pek muvafık olduğundan mumaileyhim ile beraber bu mühim cihada gayret etmesini temenni ederim. Işiniz olduğunda telgrafla yazmanıza muntazirim.
Siz daha yakında bir iki güne kadar mesele anlamalısın. Maksad açık olmazsa her kucağımız her vakit muhabbetlerle sizin için açıktır.
Azizim Gül Ağa
Mutasamf Ziya

BELGE : (40)

Hamiyetli ve Fedakar Hemşehrim Gülağa'ya,
Allah yüzünü ak, sayınızı mezkür etsin, kürtlerin pek
savsalak oldukları gibi sizin gibi büyük kalpli büyük fedakarınında bulunması şayanı şükrandır. Iıışallah son hesapta sizin mi yoksa o takımlarınmı hesabı doğru olduğu anlaşılacaktır. Sizin için gerek Malatya'da, gerek Harputta arzu edilen yerde iskan için yer var ve hazırdır. Hozat'a gelmek üzere şimdiye kadar din ve namusu ile hizmet eden Seyyid Rıza'ya malümat vererek onun muavenetile Hozata kadar geliniz. Hozata gerek Jandarma'dan ve gerek Civar'daki firkadan muhafaza ile Harput'a gelmeniz mukarrerdir. Inşallah Rusların onbeş güne kadar Erzincan'dan çekildikleri tebrişatını alırsınız.01 vakit ak yüzle kara yüz tabü belli olur Azizim Ağam, 20 Temmuz 1332 (1916)
Vali İmza Sabit.

BELGE : (41)

Mamuretülaziz Vilayeti
Tahrirat kalemi Numara: 355
Aşvan'da Selepur Nahiyesi Müdürü Gülağaya, Bulunduğunuz Aşvan Karyesi ve civarında firar ve
bakayatın takip ve derdesti için gereksiz ve gerekse biraderleriniz Memur tayin edildiğinizden bu hususta ibrazi faaliyet ile takibat himmet eylemeniz tavsiye olunur.
18 Ağustos 1332 ( 1916)
Elaziz Valisi İImza Okunamadı.

BELGE : (42)

Telgraf
Vasıta Merkezi : Malatya
Tarih : 3. Teşrini Evvel 1333
Saat : 8.35
Memur : Dursun
Kafkas Gurubu : 2448
Saat : 6.35
Arga Kaymakamlığı vasıtası ile Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,
Mahi mülk beşinci Cuma günü Malatya'da bulunacağım. Görüşmek üzere behemahal geliniz.
3. Teşrinievvel 1333
Üçüncü Ordu Kumandanı Vehip.

BELGE : (43)

4/ M. Gülağa'ya,
3. Ordu : 1267/30
Arga'da Balaban Aşireti Reisi Gülali Ağâ'ya temini iaşe ve esbabı istirahatınız hususu Harput Vilayetine yazılmıştır.
8.11.1332 Üçüncü Ordu Kumandanı
Imza Vehip.

BELGE : (44)

Gül Ağa'ya,
Bunlardan esasen emir yok idi. Eğer ciddi fıkir ve vicdan beslese idiler kalanlıların iğfalatına kapılmaz din ve namus derdine döner derdine düşerler siz mutlaka yarın hareket edecek iseniz yoksa vilayetten cevap bekleyecekmisiniz. Vali bey baraberinizde bulunan ailelerin aksi ve sait Çemişgezek köylerine iskanında Koç Uşağı Aşiretinin tecavüzüne uğramak gibi bir mahzur kusura çarsancak huşi ve diğer münasip kasabalarına ya yerleştirmek üzere mütaalanız sormaklığıma irade buyurdular. Bu cihetleri tavzihen bildiriniz. Orada Kemah'tan gelmiş dört hane muhacir de varmış bunlardan emin bir surette buraya nakilleri elzem olduğundan on, onbeş kadar Muhafız Jandarma alarak selametle gelmeniz için bu cihet kaymakamla konuşunuz. Bende konuşacağım ona göre emin tertibat alarak geliniz.
Liva'dan. Zaten arzum dört, beş hane muhaciri beraber götürmek idi. Beş on yirmi kadar luhafızda kürtlerden alınacaktır. On kadar da Jandarma bulunursa maksadı temin eder. Vesait fıkdanında (yoklğundan) dağda kalan Amucem Ismail Ağa kürtlerin teşviki ile Rus kazaklarının tecavüzüne uğrayarak bütün eşya dörtbin lira kadar nakdini alarak maile Erzincan'a nakletmişlerdir.
Gülağa. Yazıklar olsun İslam Milletide alçaklıkta bu kadar ileriye gittiklerini görmek mucibi teessüf ve teessürdür. Allah Kerim ve Adildir. Siz o suretle gelmek tedabirinde bulunun.
Liva' dan.

BELGE : (45)

Telgraf
Üçüncü Ordu : 1415/ 60
Kelime : 44
Saat : 9
Akçadağda Ören Karyesinde Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,
Malatya Talimgah Kumandanı Ahmet Ali bey'e Üçyüz liranın tarafınıza ita olunması hususu yazılmıştır. Bilmüracaat Ahziyle Itası ve mebaliği mezkür ile yaz mevsimine kadar idare olunması ve kafi gelmediği takdirde daha birmiktar gönderilmek üzere keyfiyetin Iş'arı 9. Teşrini Sani. 1333 (1917)
Üçüncü Ordu Kumandanı
Ferik Vehip Mehmet.

BELGE : (46)

Numara : 162
Erzurum Muhacirlerinden olup Tercan harbinde üçüncü orduya pek büyük fedakarlık eden Balaban Aşiret Reisi Gülağa'nın Elbistan'dan kendi Iaşeleri için mübaya edecekleri erzakın argaya gelmesini hiç bir taraftan Mümanaat ve müdahale edilmemesini mübeyyin vesikadır. Ita kılındı. 18.11.1333 (1917) Resmi Mühür Okunma

BELGE : (47)

Malatya
23.11.1333
Örende Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya,
Efendim,
Vehip Paşa Hazretleri tarafından gönderilen Üçyüz lira geldi. Postahanededir. Cinsine baktırmadım. Ne olursa olsun size teslimi vazifemdir. Bir defa daha zahmet ederek Malatya'ya gelirseniz, hem bu iş bitmiş olur ve hemde görüşürüz, çünkü bana parayı Gülağaya veriniz, telgrafla bana yazınız emir buyurmuşlardı. Ben şimdi cevap vermek mecburiyetindeyim. Her halde bu gün yarın gelirseniz çok memnun bulunurum. Selamlar takdim ederim efendim.
Yağlıgah Kumandanı
Binbaşı Ahmet Ali

BELGE : (48)

Azizim : 1
Mektubunuzu aldım. Teşekkür ederim. Şeyhzade Necip efendiye teshilat ibrazı hakkında Harput Vilayetine yazılmıştır. Muhabbetle gözlerinizden öperim efendim. 30 Teşrini Sani 1333
Üçüncü ordu Kumandanı
Ferik Mehmet Vehip.

BELGE : (49)

Telgraf
3'üncü Ordu No. : 89
Kelime : 50
Numara : 14497
Malatya'da Balaban Aşireti Reisi Gülağa'ya, C.28.11.1333 tele.
Elbistan ordunun mıntıkası harcinde bulunduğundan mahalli mezkürden tedarik edilecek zahire i çin muktezi vesikanın itası gayrimümkün bulunduğunun maalesef beyan eylerim.
Ol.Kanunu Evvel 1333
Üçüncü ordu Kumandanı Ferik
İmza Vehip.

BELGE : (50)

Numara :3
15.K. : 8
5.Ordu :1083/20
14779
Malatya'da Balaban Aşiret Reisi Ali Bey'e,
Hayatiyatı hazıranınız Teevinini bu kerre de Elaziz Vilayetine yazılmıştir. 6.12.1333
Üşüncü ordu Kumandam
Ferik İmza Vehip.

BELGE : (51)

Ahzi Asker şubesi Riyaseti Ali'sine, Numara: 162
Balaban Aşireti Reisi Gülaga'ya, Üşüncü Ordu Erkam Harbiyesi Riyasetinin 13. Kanuni sani 1334 tarih ve 338 numarali tahriratiyla mevrut ve beşinci rütbeden bir kıta mecidi nişan zişam mevhudur. Mumaileyh Argada Örende iskan ettigi haber alınmış olduğundan mezkür nişanını almak üzere ya kendisinin ve yahut mutemet bir adamını gönderilmesinin Gülaga'ya teblig ve tefhimi maruzdur. 28 Kanuni Sani 1334 Malatya şube Reisi İmza Hasan Hüseyin
Numara : 49 Gülaga'ya, Teblig ve tebrik eylerim efendim, 11 şubat 1334 Arga Şube Reisi
İmza Muhittin.

BELGE (52)

268 Suret
Arga Şubesine,
Akşadag havalisinde muhacereten sakin bulunan Erzincan'm Balaban Asireti efradmdan sin mükellefiyet dahilinde bulunan eşhasm şimdilik tahti silaha alınmaması Üşüncü Ordu Kumandanlığının İş'arına atfen Kol Ordunun emri İktizasmdandır.
4 Mart 1334
Firka 18. Kalem Reisi Vekili
İmza Ziver.
Aslma Mutabıktır, 13 Mart 1334 Akçadağ ahzı Asker Şube Riyaseti İmza Muhittin.

BELGE (53)

Erzurum Adet 294/ 100
922/3513
Erzincan Mutassarnflığına,
29.07.1336'da Bayburt'dan ahali vesaitile karabiyga sevk edilen erzak kafilesine Kopdağı üzerinde tecavüz ve erzakla hayvanati gasp eden Şakiler Erzincan Seleupur Jandarma Takımının ciddi takibati sayesinde Mutu Köprüsünde müsadereye mecbur edilerek üş saat kadar devam eden müsademe neticesinde mezkür kafile kiracılarının öküzleriyle Karakulak Nahisesinin yolcularına ait onaltı merkep ve yirmibir öküzün istirdat edildiği anlaşılmıştır.
2 Fukaray ahalimizin hukuk harirnilerine tecavüz eden bu Şakilere iyi bir dersi ibret vermek suretile ibrazi fedekan eden mezkür Jandarma Talkımı zabit ve efradile Balaban Aşireti Rüesasından Mehmet Ağa Müfrezesine beyam takdiren eylerim. Erzurum, Trabzon vilayetine Erzincan Mutasarrifliğına, Bayburt Kaymakamlığına Fırka 17 kalem Riyasetine yazılmıştır.
15. Kolordu Kumandam
İmza Kazim.


BELGE (54)


Erzurum: 497
Erzincan Mutasamflığına,
10.7.1336 ve 1336 ve 1491 tele. Kop Dağında merkub hayvanatın istidadi hakkındaki muvaffakiyeti alileri mucibi teşekkürdür. Sahiplerinin Livaya izamlari mahallerine yazılmıştır. Mütebaki hayvanatında zahire ihraci için icab edenlere emir buyurulmasi mercudur. 07.08.1336
(1920) Vali Vekili Kazım.


BELGE (55)


Erzincan Jandarma Bölük komutanliği,
Erzurum Vali Vekilinin teşekküratı ve 15. Kolordu kumandanlığının takdiratını maalen iki kıta telgraf merbuttur. Selepur takimi Kumandanı ve maiyeti efradile Mehmet Ağa Müfrezesine tebliğ ve tefhimile iadesi rica kılınırr. 10 Ağıstos 1336 Jandarma Tb.K. aslına uyğunluğu tasdik olunur.
Bn. Adil Nisah


BELGE (56)


L5.Kolordu Kumandanhığı Erzurum Erkam Harbiyesi Hususi 17.10.1336 Numarasi : 6157
Onbeşinci Kolordu Kumandan Vekili
Miralay Kazım Bey tarafından

 T A K D İ R N A M E
Erzincan'ın Hınzoru kariyesinden Gülağa oglullarından aşiret Reisi Halil Ağa oğlu Mehmet Ağa otuz nefer maiyetile bir hüsnü Ali dindarane ve cesurane bir gayret (Vatanpervarane) ile Sansa bogazını temin ettiğinden ve Trabzon vilayeti dahilinde gasp edilen hayvanatı mahiyeti müfrezesi tarafından istirdat edildiğinden göstermiş olduğu gayret ve hamiyet şayanı taltif ve tahsin görüldüğünden hizmeti ekran ve emsali arasında tezkar edilmek ve evlat ve ahvadınca da bir yadigar laymettar gibi hıfz edilmek üzere işbu Takdirname ita kilindi.
Onbesinci Kolordu kumandan Vekili Miralay Kazım  İmza

BELGE (57)


Selepur Nahiyesi Müdürü Kamer Efendi'ye,
Muhterem Kamer Efendi,
AŞiretinizin ve ecdadınızın insani fikirlerle Hükümetimize sevk eden hizmeti vataniyesini işitmekle bareber geçenlerde en buhranlı bir devreye girmiş olan ekradik evhali malümesinde aşiretinizin gösterdiği celadet ve hükümete karşı mutavet mutlakasını görmekle Aşiretinizi idare eden efradı ailenize medyunu şükranız. İşte zatialinize ve efradı ailenizden muhterem Ağalarımıza karşı hasıl olan itimada istinaden berveçhi zir hususatın temin ve istikbalini rica ederim.
Yedi aydan beri teşekkül eden alaylmiz efradma bu ana kadar hükümet tarafından Çarık, Çorap, Çamışırr, elbise gibi melbusat ve muktezi techizat verilmedigi gibi yedi ayda bir maaş verilmiş olduğu malümunuz ve her.gün gözünüz önünde bulunan efradın perişanlığı meşhudunuzdur. Vatanı hizmetleriniz meyanında alayımızada bir muaveneti insaniye de bulunmak üzere evvelce Sörperan, Çaykomu ve Sansadaki Müfrezelerimiz aşiretiniz kurası tarafından tavizen verilen ve aynen ahaliye tevzi edilmek üzere iadesi mukarrer olan hububat ve sairenin furutile alay efradına yeknasak başlık yemeni imal ettirmek üzere ahali yedinde bulunan muzabit miktarının alaymız namına teburru edilmesini ve keyfiyetin makama arzi ile beraber işbu hububat feruh ve efrada başlik imal ettirmek üzere bir heyetin buraya izaminı rica eder ve muhterem ağalara hürmetler takdim ederim.
16. Teşrini Sani 1337 ( 1921 ) Süvari Jandarma Alay Kumandam İmza Binbay Şevket.

(BELGE 58)


Hınzoru Karayesinde Halil Ağa Zade Paşa Beye, Balaban Aşireti ile Abbas Uşağı Aşireti efradı meyanında pek eski zamanda hadis ve cümlesi teecile ugramış ve kaiden mütevellit husumetin bu güne kadar devamı hükümet zailenin eseri ihmalidir. Buna Hükümeti Cumhuriye katiyen kail degildir.
Halkın meyanlerinde mütahdis kaliihal ve kendilerini teellif etmek köy ve hanelerinden ayrılanları yerlerine iade etmek Hükümeti Cumhuriyenin Şiarı ve en büyük arzusudur.
Hükümetimizin bu arzuyu ailesine taban her iki tarafı kazanın Bırastik Karyesi civarmdaki Bük Mezrasında toplayarak teelif etmek istiyorum. Zatınızda bu arzuya ittibaen gelmenizi ümit ve rica ederim. Efendim. 23.9.1928
Pülümür Kaymakamı
İmza:
Y. Ziya

K a y n a k :

Balaban Aşireti Soy Seceresi
Birinci Baskı: Ekim 1998 İst.

TEL: 0049 (0216) 306 85 20  389 80 79  353 00 39
Tax: 0049 (0216) 374 49 20

A Ç I K L A M A :

Bu belgeleri çeşitli İnternet forumlarında da bire bir yayınladım.

HIZIR ILE CAN CANA
KIZILBAŞ ali ÜLGER

Attachments:
Download this file (balaban.jpg)balaban.jpg[ ]66 kB
Download this file (gul-aga-ve-cocuklari.png)gul-aga-ve-cocuklari.png[ ]329 kB